Съвместна декларация от шестата Среща на върха на Инициативата "Три морета"

1. Ние, президентите и представителите на високо равнище на 12-те държави-участнички – Република Австрия, Република България, Република Хърватия, Чешка република, Република Естония, Унгария, Република Латвия, Република Литва, Република Полша, Румъния, Словашка република, Република Словения – на Инициативата „Три морета“ (ИТМ), се събрахме на 8 и 9 юли 2021 г. в София по повод Софийската среща на върха на ИТМ и Бизнес форума с цел да направим преглед на напредъка и да определим бъдещото развитие на Инициативата.
2. Потвърждаваме нашия ангажимент към Инициативата „Три Морета“ и приветстваме постигнатия към момента напредък от Срещите на върха в Дубровник (през 2016 г.), Варшава (през 2017 г.), Букурещ (през 2018 г.), Любляна (през 2019 г.) и Талин (през 2020 г.), които поставиха стабилна основа за тясно регионално сътрудничество и за укрепване на Инициативата.
3. Приветстваме непоклатимата и непрекъсната подкрепа от страна на нашите партньори – Съединените американски щати, Федерална република Германия и Европейската комисия. Ще изпълняваме всичките си съвместни дейности в пълно съответствие със стратегическия дневен ред на ЕС, Next Generation ЕU и трансатлантическото партньорство.
4. С удоволствие приветстваме участието на високо равнище на Съединените американски щати, на Федерална република Германия и на Европейската комисия, както и на нашия гост – президента на Република Гърция на Срещата на върха и Бизнес форума на ИТМ в София.
5. Потвърждаваме съгласуваните основни принципи за функционирането на Инициативата „Три морета“ – членство в ЕС, дългосрочно естество на съвместни планове, отвореност към бизнес общността, както и по-добро определяне и насърчаване на двигателите за модернизация в региона. 1
6. Ще продължим общите усилия за утвърждаване на Инициативата „Три морета“ като платформа за сътрудничество, насочена към увеличаване на свързаността по оста Север-Юг в региона на Централна и Източна Европа в сферата на транспорта, енергетиката и цифровизацията, укрепване на социалното и икономическото сближаване в ЕС.
7. В настоящия европейски контекст, засегнат от пандемията, сме убедени, че последователната дейност на Инициативата „Три морета“ ще осигури по-широка рамка за задълбочено сътрудничество, с цел презареждане на икономиките ни и изграждане на трансгранична инфраструктура.
8. Инициативата изцяло подкрепя целите на Парижкото споразумение, на Европейската зелена сделка и инструмента на Трансевропейските мрежи (TEN). Тя е насочена и към насърчаване на доброто управление, на зелена икономика и на интелигентно и устойчиво развитие, допринасяйки към Единния пазар на ЕС.
9. Подчертаваме, че укрепването на енергийната сигурност и диверсификация на трасетата и източниците на доставки в региона, наред със справедливия преход към климатично неутрален енергиен сектор, са основните ни приоритети. В тази връзка, подкрепяме развойната дейност в областта на водорода, особено от възобновяеми източници в региона на Трите морета.
10. Уверени сме, че работейки заедно за свързаност в науката, образованието, технологиите и иновациите, ще гарантираме по-устойчиво бъдещо развитие за региона на Инициативата „Три морета“. Следователно, потвърждаваме необходимостта от по-нататъшно включване на устойчивото развитие на всички нива чрез добре разработена координирана мрежа със споделени принципи и приоритети, насочени към повишаване на способностите за научни изследвания и иновации във всяка от участващите държави и общо за региона на Инициативата „Три морета“.
11. Ангажираме се да подобряваме регионалната транспортна инфраструктура, развивайки съответните трансгранични и междурегионални проекти, спрямо принципите на свободната пазарна икономика, демократичните ценности и прозрачността, както и на финансовата, екологичната и социалната устойчивост, в съответствие с международното право, стандарти и разпоредби.2
12. Ще продължим с прилагането на визията за интелигентна свързаност с въвеждането на иновативни и сигурни цифрови платформи в подкрепа на регионалните мрежи.
13. Отчитаме факта, че преодоляването на едва 50 процента от инфраструктурното разминаване по оста Север-Юг в Европейския съюз в регионалната инфраструктурна свързаност до 2030 година би струвало между 3 и 8 процента от БВП годишно3. Списъкът със стратегически приоритетни проекти за взаимосвързаност на ИТМ подчертава нуждите от инвестиции в инфраструктурата и потенциала на региона на „Трите морета“.
14. Осъзнаваме значителния потенциал на Инвестиционния фонд на Инициативата „Три морета“ като важен механизъм за съфинансиране, подпомагащ преодоляването на инфраструктурните различия в региона, следователно ще продължим да насърчаваме укрепването на Фонда чрез по-големи инвестиции и стимулиране на публично-частните партньорства. Отбелязваме първите три избрани проекта от Инвестиционния фонд на ИТМ и очакваме следващите решения за инвестиции.
15. Осъзнаваме, че инфраструктурните проекти са крайъгълен камък на Инициативата „Три морета“ и отчитаме тяхната важност за постигането на общите ни цели. Следователно сътрудничеството трябва да бъде ориентирано спрямо проектите и да се съсредоточава върху развитието на инфраструктурни връзки между държавите ни, отразявайки икономическата ефективност и баланса в целия регион.
16. С удоволствие отбелязваме, че девет участващи държави са поели финансов ангажимент към Инвестиционния фонд на ИТМ4.
17. Приветстваме решението на администрацията на САЩ да продължи своята стабилна подкрепа за Инициативата „Три морета“, предлагайки амбициозна перспектива и за инфраструктурната свързаност в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), както и за трансатлантическото сътрудничество и приветстваме решението на Финансовата корпорация на САЩ за международно развитие да работи за идеална инвестиционна структура с ангажимент към Фонда.
18. Приветстваме интереса и ангажимента на европейските и международните финансови институции в Инициативата „Три морета“ и ги насърчаваме да се присъединят към Фонда като инвеститори.
19. Оставаме отворени за сътрудничество с други регионални и глобални действащи фактори, с които споделяме едни и същи демократични ценности, целите на европейската и трансатлантическа ориентация, както и общи интереси. Същевременно потвърждаваме готовността си да ангажираме, при консенсус, държави извън Инициативата „Три морета“ при изпълнението на приоритетните регионални проекти, разработени в рамките на Инициативата „Три морета“.
20. Приветстваме редовното обновяване на интерактивния Доклад за напредъка по проектите на „Трите морета“, публикуван след четвъртата Среща на върха в Словения. Докладът предоставя прозрачна платформа за периодично оценяване на прилагането на проектите на ИТМ и подчертава последователното увеличаване на броя приоритетни проекти на ИТМ, стигайки 90 през 2021 година, както и напредъка по развитието на съществуващите проекти.
21. Отделяме особено внимание на организирането в София на трето издание на Бизнес форум в рамките на ИТМ, който се превърна във важна платформа за взаимодействие и създаване на контакти между държавни агенции, банки за развитие и бизнес сдружения, насърчаващи нови възможности за инвестиции.
22. Осъзнаваме нуждата от и насърчаваме подобреното междуправителствено сътрудничество в ИТМ за оперативното изпълнение на приоритетните проекти за взаимосвързаност, следователно приветстваме срещите на министрите на ИТМ, организирани от Полша (2019 г.), Естония (2020 г.) и България (2021 г.).
23. Съгласни сме, че ще продължат усилията ни за насърчаване на изграждането на мрежи и свързаност между парламентарните институции, местните власти, търговските палати и други бизнес сдружения, малките и средни предприятия, технологичните паркове, новостартиращите и финтех компании, цифровите центрове за данни и зелените промишлени зони, които допринасят с добавена стойност към целите на Инициативата „Три морета“.
24. Осъзнаваме необходимостта от допълнително подобряване, стимулиране и насърчаване на стратегическия дебат за включването на Инициативата „Три морета“ в координираното изпълнение на европейските и трансатлантическите политики за улесняване изпълнението на одобрените проекти за свързаност на ИТМ. Съгласяваме се да проведем дискусия във формат „Шерпи“, в сътрудничество със съответната държава-домакин на Инициативата, приветствайки ангажираността и на националните координатори. Очакваме резултатите от този дебат да бъдат съобщени на следващата Среща на върха на ИТМ.
25. Приветстваме въвеждането на подкрепящ дуо формат на ИТМ, на базата на програмите на две последователни държави-домакин. В зависимост от напредъка на сътрудничеството ни, ще насърчаваме диалога за по-нататъшно уточняване на формата, което ще подкрепи приемащата държава в работата ѝ. Съгласни сме, че като отправна точка моделът за този формат следва да съдържа – сборник-насоки, съдържащ съответната информация по отношение напредъка по работата на Инициативата до момента, оставащите за решаване въпроси, които следва да бъдат изпълнени, и конкретния натрупан опит; План за действие и Календар на събитията.
26. Приветстваме готовността на Латвия да бъде домакин на следващата Среща на върха и Бизнес форума на ИТМ през 2022 година.