Визията на България

Общ преглед

Инициативата „Три морета“ е създадена на президентско равнище като платформа с цел гарантиране на силна политическа подкрепа за ускорено икономическо развитие и засилено вътрешнорегионално и трансгранично сътрудничество и свързаност между дванадесет държави-членки на ЕС, разположени в региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море.

Продуктивното стратегическо партньорство и съвместните усилия на държавите членки, Европейския съюз и САЩ ще доведе до подобряване и модернизация на критично важни инфраструктурни връзки в региона главно в областта на транспорта, енергетиката и цифровите комуникации.

Преодоляването на съществуващите инфраструктурни различия и недостатъци ще способства за интеграцията, изграждането на бизнес контакти и икономическия растеж, с което регионът ще привлече повече чуждестранни инвестиции и частни капитали, като начин за допълване на инструментите за сближаване на ЕС.

През последните пет години, Инициативата „Три морета“ се утвърди като ценен инструмент за подпомагане на сближаването и конвергенцията в рамките на Европейския съюз, като същевременно подобрява сигурността и устойчивостта. Инициативата насърчава  принципите на доброто управление, зелената икономика, интелигентното и устойчиво развитие, с което се допринася за Единния европейски пазар. България е на позиция, че ускореното развитие на инфраструктурата в региона на Черно море ще способства за процеса на стабилизация в страните от Западните Балкани и тяхната интеграция към останалата част от Европа.

На Срещата на върха в Талин през октомври 2020 г. България пое координационната роля от Естония в един изключително важен етап от развитието на Инициативата „Три морета“. В дух на приемственост България възнамерява да надгражда постигнатото и да съдейства за по-нататъшната реализация на приоритетните трансгранични и вътрешнорегионални проекти, предложени от държавите-членки. България ще продължи работата за постигане на синергия и допълване на проектите по Инициативата „Три морета“ с кохезионната политика на ЕС, както и с други негови секторни политики и инструменти.

 

Основна цел:

По-нататъшно консолидиране на Инициативата „Три морета“ като платформа за сътрудничество, насочена към засилено сближаване и конвергенция в рамките на ЕС, като едновременно с това развива и нейното стратегическо  трансатлантическо измерение. Ще продължат усилията за разгръщане на потенциала на Инициативата като ефективен инструмент за регионално сътрудничество и ускорено икономическо развитие чрез подобряване на енергийната, транспортната и цифровата свързаност.

 

Приоритетни области:

·       Консолидация и укрепване на Инвестиционния фонд на Инициативата „Три морета“ посредством увеличаване на подкрепата от всички държави-членки, както и от стратегическите партньори и международните финансови институции; Привличане на инвестиции от частния сектор, насочени към реализиране на проектите.

Замислен като публично-частен финансов инструмент, допълващ източниците на финансиране от ЕС, Инвестиционният фонд вече започна да функционира пълноценно. До месец декември 2020 г. девет държави-членки се ангажираха с финансов принос към Фонда, като наред с това Финансовата корпорация за международно развитие (DFC) на САЩ одобри инвестиция в размер на 300 милиона щ.д., предназначена за проекти в областта на енергийната инфраструктура. Оценката на Международния валутен фонд показва обаче, че инвестиционните потребности на региона далеч надхвърлят настоящия капитал на Фонда, което показва необходимостта от увеличаване на инвестиционния му капацитет.

България възнамерява да съдейства за ускоряване реализацията на проектите посредством допълване на финансирането от съответните инструменти на ЕС с допълнителни ресурси от Инвестиционния фонд. Друга важна цел е осигуряване на по-силна подкрепа от всички държави-членки, националните банки за развитие, европейските финансови институции – Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), както и от САЩ и международния частен капитал, от други партньори и заинтересовани страни. България смята, че една по-голяма прозрачност на процедурите, свързани с управлението на активи и избора на проектите, както и постигането на осезаеми резултати през 2021 г. ще повиши доверието към Инвестиционния фонд сред държавите-членки и други заинтересовани страни, насърчавайки повече финансови ангажименти от тяхна страна, както и от международните финансови институции и частния сектор.

 

  • Насърчаване на сътрудничеството със стратегическите партньори и отваряне на Инициативата „Три морета“ за нови партньорства

Успехът на Инициативата „Три морета“ продължава да се базира на тясното сътрудничество с Европейската комисия и други стратегически партньори като САЩ и Германия. Една по-активна и съществена роля на Германия би имала благоприятен ефект за Инициативата през 2021 г.

Наред с усилията, насочени преди всичко към консолидиране на Инициативата в рамките на настоящия й формат, България подкрепя прилагането на гъвкав и прагматичен подход, който ще даде възможност за „отваряне“ на Инициативата, на ad hoc принцип към избрани проекти с добавена стойност, включвайки стратегически партньори и държави съмишленици извън обхвата на Инициативата „Три морета“.

От гледна точка на България инфраструктурният коридор „Север-Юг“ на Инициативата „Три морета“ може да бъде допълнително модернизиран с изграждането на връзки с добавена стойност. Коридорът ще стане още по-функционален и ефективен, като се свърже и с гръцките пристанища на Егейско море чрез модерна транспортна, енергийна и цифрова инфраструктура. Друга тема за размисъл в това отношение би била изграждането на стратегическата връзка между коридор „Север-Юг“ и коридор VIII, който свързва българските пристанища на Черно море с адриатическото крайбрежие на Албания.

•       Продължаващ фокус върху енергийната сигурност и диверсификация

Енергийната сигурност и диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки в целия регион, комбинирани с прехода към алтернативни енергийни източници и изпълнението на европейската Зелена сделка, продължава да бъде водещ приоритет за Инициативата „Три морета“. България ще продължи работата в рамките на установените формати на сътрудничество, в т.ч. ръководените от САЩ работни групи на Партньорството за Трансатлантическо енергийно сътрудничество. Основният фокус на нашите усилия ще бъде върху развитие на енергийната инфраструктура и свързаността в Югоизточна Европа и региона на Черно море.

  • Предлагане на интелигентни решения за развитие на устойчива транспортна, енергийна и цифрова свързаност

Във взаимодействие с Естония и други партньори, България ще продължи усилията за реализацията на визията за Интелигентна свързаност, посредством въвеждайки интелигентни, иновативни и сигурни цифрови платформи, за обслужване на транспортните, енергийните и цифровите мрежи, на основата на научен и образователен обмен. Цифровата свързаност в енергетиката и транспорта е важен етап към Единен цифров пазар.

·       Разширена свързаност в науката, образованието, технологиите и иновациите

Макар модернизацията на инфраструктурата в региона да е неотложна и актуална тема, един по-визионерски и стратегически подход изисква насочване на вниманието към развитието на научния, образователния и технологичния потенциал на региона. Голямата динамика в развитието на високите технологии в области като цифровизацията, енергийната ефективност, зелената икономика и др., предоставят нови възможности за ползотворно сътрудничество между университети и научно-изследователски центрове. Подобряването на свързаността в тази област може да бъде ценен източник на интелигентни, ефективни и иновативни решения.

·         Среща на върха и Бизнес форум в София  през 2021г.

България възнамерява да бъде домакин на успешна и ползотворна Шеста среща на върха на Инициативата „Три морета“ през 2021 г. с участници на високо равнище, която ще бъде съпътствана от Бизнес форум, на който ще бъдат поканени компании, стратегически чуждестранни инвеститори и други заинтересовани страни от региона.

Използвайки натрупания досега опит, ролята на Бизнес форума, координиран между министерствата на икономиката, допълнително би утвърдила Инициативата „Три морета“ като инструмент за привличане на нови инвестиции към Централна и Източна Европа, които ще подпомогнат реализирането на трансграничните и вътрешнорегионални проекти, които са от стратегическо значение за държавите-членки. Друга основна цел ще бъде да се насърчи благоприятната среда за инвестиции и бизнес климата посредством директни и активни бизнес контакти и мрежи.

В хода на подготовката на Срещата на върха и на Бизнес форума, България възнамерява да работи за засилено сътрудничество между държавните агенции и бизнес асоциации като търговските камари, ангажирани с насърчаване на чуждестранни инвестиции чрез проактивен маркетинг на нови инвестиционни възможности. Процесът на изграждане на иновативни мрежи и свързаност между държавните институции, бизнес асоциациите, малките и средни предприятия, технологичните паркове, стартиращи фирми и компании за финансови технологии, центрове за цифрови данни и зелени индустриални зони е от съществено значение за целите на Инициативата „Три морета“.